دورنگار:
021-56276639
تلفن:
021-56276636
سید محمد  شتاب بوشهری  - کارشناس ارشد پژوهشی باغبانی
کارشناس ارشد پژوهشی
Boushehri@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
021574166322
کارشناس ارشد پژوهشی
تلفن:
56276337-8
کارشناس ارشد پژوهشی
nowruzian@irost.ir
تلفن:
56276323
کارشناس ارشد پژوهشی
panahi@irost.ir
دورنگار:
02156276639
تلفن:
02157416316
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.