پژوهشكده كشاورزي همزمان با سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران در سال 1359 تاسيس شد. اين پژوهشكده تنها مؤسسه پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه در جهت خدمت به نظام تحقيقاتي كشور در زمينه كشاورزي کاربردی فعاليت دارد لذا براي خويش وظيفه و رسالتي ويژه قائل است. پژوهشكده كشاورزي در طی فعالیت خود عرصه‌هاي جديدي از توسعه فناوري و توليد كشاورزي از جمله مبارزه زیستی با آفات و بیماریها، فناوری های نوین در علوم باغبانی، فناوری های پس از برداشت، مهندسی زراعی و علوم دامی را براي نخستين بار به زير بناي اقتصادي كشور تقديم نموده است. جايگاه تحقيقاتي پژوهشكده كشاورزي، فصل مشترك تحقيقات در مراكز آموزش عالي كشور از يك سو و از سوي ديگر تحقيقات كشاورزي در ساير مؤسسات از جمله وزارت جهاد كشاورزي ميباشد. اين جايگاه همچنين در راستاي حمايت از تحقيقات كاربردي كشاورزي در دانشگاه‌ها و پژوهشگران وابسته به مراكز آموزش عالي و مؤسسات تحقيقاتي كشاورزي خصوصي و تعاوني قرار ميگيرد تا سر پل اتصال تحقيقات كشاورزي در تمام بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي باشد.حاصل 3 دهه فعالیت پژوهشکده، توسعه فناوری های آماده تجاری سازی برای بخش های مختلف کشاورزی و کمک به این بخش در راستای امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و افزایش بهره وری بوده است.

ماموريت:

 انجام پژوهش‌های کاربردی و هدفمند در حوزه کشاورزی پایدار و ارگانیک، زیست فناوری کشاورزی، مبارزه زیستی با آفات و بیماری‌ها، فناوری‌های پس از برداشت، گیاهان دارویی، دام، طیور و آبزیان و بیوسیستم در جهت حل مشکلات بخش کشاورزی و تجاری سازی فناوری‌های توسعه یافته در پژوهشکده.

چشم انداز: 

دستیابی به جایگاه شایسته در کشور، منطقه و جهان به عنوان يك مرکز پژوهش‌های کشاورزی کاربردی در حوزه‌های ماموریتی، با توسعه و تجاری سازی فناوری‌های مورد نیاز بخش کشاورزی و کمک به رفع نیازهای بخش با عنایت به برنامه‌های توسعه ای کشور، برنامه چشم انداز 1404 و نقشه جامع علمی کشور و هم‌چنین ورود موثر به بازار انتقال فناوری در حوزه کشاورزی.

 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.