گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر سعید گرگین
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1398
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
پژوهشگاه نیرو
بودجه طرح: 
50000000
       در این طرح، طرح تفصیلی توسعه توربینهای بادی 2 کیلووات ارائه شده است. مراحلی که در طرح تفصیلی پنج ساله مدنظر قرار گرفته است عبارتند از پنج مرحله طراحی مفهومی، طراحی اولیه، طراحی نهایی، ساخت و آزمون و بازبینی طراحی.
سال اول برنامه جامع پژوهشی به طراحی مفهومی سامانه توربین بادی هوایی از نوع شناور اختصاص خواهد یافت. هواگرد مورد استفاده در این سامانه که حامل ژنراتور و ملخ خواهد شد، یک وسیله هوایی سبکتر از هوا بوده که از فناوری هواگردهای آیرواستات یا بالون بهره می‌برد. این هواگرد یک استوانه مجرادار بوده که ژنراتور و ملخ توربین در مرکز این استوانه نصب خواهند شد.
سامانه توربین بادی هوایی ارائه شده در این طرح جامع از چند بخش اصلی ذیل تشکیل یافته است که عبارتند از :
  1. بخش هواگرد که از یک وسیله هوایی سبکتر از هوا (پر شده با گاز هلیوم) تشکیل یافته که بصورت یک استوانه حلقوی بوده و ژنراتور و ملخ توربین بادی در مرکز استوانه تعبیه و استقرار یافته است.
  2. سکوی زمینی استقرار و عملیات سامانه : این سکو در پشت یک تریلر یا چیزی شبیه به آن ایجاد خواهد شد.
  3. ایستگاه پرتابل مانیتورینگ و کنترل عملیات : مانیتور این سامانه محل نمایش تصویری کلیه اطلاعات مهم سامانه است.
سامانه شارژ گاز هلیوم سامانه؛ این مجموعه حامل کپسول‌های گاز هلیوم و زیر سیستم‌های مربوطه بوده که در زمان شروع عملیات توربین، توسط آنها هواگرد پر از هلیوم (شارژ) مورد نیاز خود می‌شود.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.