گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر غلامرضا محمدخانی
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
كانون اتومبيلراني و جهانگردي
چكيده:
آمار هاي رسمي منتشره نشان مي دهند كه در ايران بيش از 267000 نفر در تصادفات جاده اي خارج از شهرها در بازه زماني 1994 تا 2007 جان خود را از دست داده اند. آمار فوق ايران را در رتبه اول تلفات جاده اي در سطح جهان قرارداده است. بر اساس آمار منتشره توسط سازمان پزشكي قانوني ايران و بر اساس اطلاعات گرداوري شده در بازه سالهاي 2006 تا 2010 ميلادي، ماشين هاي حمل و نقل عمومي و باربري جاده اي (اتوبوس و كاميون) صرفاً در 6.2 درصد از تصادفات دخيل بوده اند و ليكن متاسفانه سهم همين  وسايل در تصادفات منجر به فوت حدود 23.8 درصد بوده است. همچنين در 80 درصد اين موارد عامل انساني مقصر بوده است. بر اساس اين واقعيات ضرورت بازنگري ودر نظام آموزشي رانندگان حمل و نقل عمومي و باري در جاده ها چه در  مرحله قبل از اخذ گواهينامه و چه پس از آْن،  بيشتر حس مي شود. در اين پژوهش يك نظام جديد آموزش و آزمون براي رانندگان حمل و نقل عمومي و باري در جاده ها ارايه مي شود. نگارندگان نشان داده اند كه چگونه اين نظام  پيشنهادي مي تواند با توانمند سازي رانندگان فعلي و جديد به امن تر شدن جاده ها منجر شود.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
كانون اتومبيلراني و جهانگردي
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.