بازديد معاون سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوريهاي نوين از پژوهشكده كشاورزي
پيش از ظهر امروز يكشنبه مورخ 22 فروردين ماه 1400 دكتر محمد حسن ايكاني معاون محترم سازمان و رئيس پژوهشگاه فناوري هاي نوين به اتفاق دكتر انور شلماشي مدير كل محترم پژوهش، فناوري و آموزش سازمان از امكانات و توانمنديهاي پژوهشكده كشاورزي بازديد نمودند. در اين بازديد كه با ارائه توضيحات و فعاليتهاي انجام شده و در دست انجام توسط اعضاي هيئت علمي پژوهشكده همراه بود، بر تقويت و توسعه فعاليتها و استفاده بهينه ازتوانمنديهاي موجود تاكيد گرديد.