آقای دکتر افشین سلطانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزیده رتبه دوم پژوهش های بنیادی گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در سی و سومین جشنواره بین المللی خوارزمی شدند. عنوان طرح ایشان " مدل سازی گیاهان زراعی و کاربردهای آن" می باشد. تهیه مدل های ریاضی برای رشد و عملکرد گیاهان از سال 1965 شروع شده است. در این مدل ها واکنش گیاهان به عوامل محیطی، مدیریتی و ژنتیکی با توابع ریاضی بیان می شود. در این مطالعه مدل SSM ایجاد شده و موارد متنوعی به کار بسته شده است. از جمله کاربردها می توان به تهیه اطلس خلا عملکرد و توان تولید گیاهان زراعی مهم در کشور در شرایط اقلیمی فعلی و آینده، ارزیابی گزینه های ژنتیکی و مدیریتی برای افزایش تولید بقولات در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آسیا و آفریقا، ارزش گذاری صفات گیاهی برای برنامه های به نژادی در نقاط مختلف دنیا و مطالعه تاثیر تغییر اقلیم بر تولید گیاهان زراعی اشاره کرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.