استادیار
t.ebrahimi@irost.ir
تلفن:
02157476238
دانشیار
سمت:
مدیر گروه پژوهشی فناوری های متالورژیکی و حفاظت سطوح
ahangarani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416251
دانشیار
m_esmailian@yahoo.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416442
استادیار
سمت:
استادیار
A.Bahmani@IROST.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416682
استادیار
mrajabi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416417
استادیار
M.Saeedi@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416246
معاون پژوهشکده
دانشیار
سمت:
معاون پژوهشکده
fshahri@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416250
استاد
shirvani@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416428
دانشیار
سمت:
رئیس پژوهشکده
rgholamipour@gmail.com
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416234
استادیار
m.fakouri [@] irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416243
دانشیار
سمت:
مدیر گروه فناوریهای پیشرفته و انرژیهای نو
ali.kaflou@irost.ir
دورنگار:
02156276635
تلفن:
02157416429
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.