با توجه به سرمایه گذاریهای عظیم دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مواد و متالورژی و با عنایت بر تأکید برنامه های سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه بر صادرات و توسعه صنعتی در حیطه مواد و متالورژی و نظر به وجود بحران انرژی در سطح جهانی، پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو در سال 1385 از تلفیق دو گروه مواد پیشرفته و مرکز انرژیهای نو تشکیل یافت. هدف اصلی این پژوهشکده انجام پژوهشهای کاربردی و توسعه فناوری در جهت اولویتهای ملی و فناوریهای نوین در حیطه مهندسی و علم مواد و انرژیهای نو در کشور می باشد. حمایت از ایجاد و توسعه فناوری در زمینه مهندسی و علم مواد و همچنین مهندسی تولید انرژیهای نو از دیگر وظایف و اهداف پژوهشکده می باشد. این پژوهشكده دارای 11 عضو هیئت علمی بوده و در دو زمینه تخصصی مواد و متالورژی و انرژیهای نو  در سه گروه پژوهشی با عناوین زیر مشغول انجام وظایف سازمانی می باشند.

1- گروه انرژی های نو

2- گروه متالورژی صنعتی و مهندسی سطح

3- گروه مواد نوین و نانو مواد
 

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.