مهندسی مواد
ایمیل:
Mohamad67.tavakoli@gmail.com
مهندسی مواد
ایمیل:
mtz.taheri@gmail.com
مهندسی مواد
ایمیل:
Khashayar.beirami@yahoo.com
مهندسی مواد
ایمیل:
Ashkanmohammadi76@gmail.com
مهندسی مواد
ایمیل:
Majid.farahani57@Gmail.com
مهندسی متالورژی و مواد
ایمیل:
afagh_panahi22@yahoo.com
مهندسی مواد
ایمیل:
f.oukati@gmail.com
مهندسی مواد
ایمیل:
amini.ak2003@gmail.com
مهندسی مواد
ایمیل:
N.nazari@sharif.ir
ایمیل:
a_tahmasebi2004@yahoo.com
ایمیل:
rezaei55666@gmail.com
ایمیل:
vahidramsar@gmail.com
ایمیل:
m.arman.cmse@gmail.com
ایمیل:
E.ganjeh@irost.ir
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.