گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
تاریخ شروع: 
1398
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
خاتمه یافته
.
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
سازمان هواشناسی کل کشور و سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
50%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.