گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1396
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
الگوريتم هاي DPCM و ADPCM از روش هاي رايج در فشرده سازي تصاوير هستند، خصوصاً در حوزه تصاوير ماهواره اي  سنجش از راه دور (تصاوير سنجنده اي). هدف نهايي اين طرح وافشرده سازي نيمه كور تصاوير فشرده شده با هر كدام از اين دو الگوريتم مي باشد. منظور از وافشرده سازي نيمه كور يعني نوع الگوريتم براي گيرنده مشخص ولي كليه يا برخي از پارامترهاي آن مجهول است. طبيعي است كه اين كار مستلزم شناخت دقيق  الگوريتم ها و اشراف بر پارامترهاي آنها و نيز روش وافشرده سازي متداول آن مي باشد. در گيرنده سيگنال دريافتي دمدوله شده و يك دنباله باينري در اختيار ما مي باشد كه بايد از روي آن وافشرده سازي نيمه كور محقق گردد. در واقع سختي كار كدبرداري از دنباله باينري فشرده شده بدون داشتن همه پارامتر ها مي باشد. اين امر مستلزم ابتدا تخمين پارامترهاي الگوريتم و سپس وافشرده سازي كلاسيك مي باشد.
لذا پس از يك بررسي جامع و دقيق از فرآيندهاي الگوريتم هاي مذکور و شناسايي دقیق پارامترهاي آنها، روش هاي كدبرداري و فشرده سازي اين الگوريتم ها بدواً با فرض داشتن همه اطلاعات مرور گرديد و متعاقباً براي تصاوير ماهواره اي سنجنده اي، روش هاي خاصي براي وافشرده سازي نيمه كور ارائه گرديد. در اين راستا كدينگ هاي مرتبط موجود در داده هاي ماهواره اي بررسي شدند و تصاوير كدشده ماهواره اي جمع آوري و پارامترهاي مرتبط با كدينگ ها در اين داده هاي ماهواره اي استخراج گرديد. سپس مشخصات داده هاي كدشده با كدينگ و پارامترهاي مختلف مقايسه گرديدند تا ويژگي هاي موجود مانند هيستوگرام شناسايي گردند. سپس با استفاده از ويژگي ها، پارامترهاي كد استخراج گرديد تا به كمك آنها الگوريتم وافشرده سازي اجرا گردد. براي اين منظور از داده هاي واقعي دمدوله شده باينري دريافتي از ماهواره LISS-3 (كه از طرف كارفرماي طرح در اختيار قرار گرفته بود) استفاده گرديد و روش وافشرده سازي نيمه كور در بازسازي تصوير هاي سنجنده اي ماهواره مذكور موفق عمل كرد.
 
نوع کارفرما: 
صنعت/مشارکت سازمان و صنعت
نام کارفرما: 
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.