گروه: 
فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات (IT)
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
ارسال می گردد
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.