مريم بيگ‌زاده، محمد رضايي، فاطمه جمالي دينان
دوفصل‌نامة علمي پژوهشي پردازش علائم و داد‌ه‌ها، شماره 1پیاپی11
2009

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.