فاطمه جمالي دينان، محمد رضايي، مريم بيگ‌زاده، الهه بيات
دوفصل‌نامة علمي پژوهشي پردازش علائم و داد‌ه‌ها، شماره 2 پیاپی 12
2009

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.