آزمايشگاه مرجع فتوولتائيك، محلي براي انجام آزمون اجزاي اصلي سيستمهاي فتولتائيك يعني سلول/پانلهاي خورشيدي، باتري و ارزيابي كارآيي ساير اجزا (مبدلها و مدارهاي توزيع)ميباشد. آزمون سلول/پانلهاي خورشيدي و باتري و ارزيابي اجزاي سيستم فتوولتائيك بايد بر اساس استانداردهاي مورد استفاده مراكز معتبر عملي در دنيا انجام گيرد. در اين آزمايشگاه بستر آزمونهاي الکتريکي پانلهاي خورشيدي زميني مطابق استانداردهاي بين المللي امكانپذير مي باشد.
 
استانداردهاي اصلي
 • IEC 61215 (Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules - Design Qualification and Type Approval)
 • IEC 61646 (Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules Design qualification and type approval)
 • IEC 62108 (Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies – Design qualification and type approval)
• IEC 62124 (Photovoltaic (PV) stand-alone systems Design verification)
 استانداردهاي تکميلي
 • IEC 60904 (Thermal)
• IEC 60068 (Humidity)
• IEC 60891 (Radiation)

 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.