آزمایشگاه صحه گذاری نرم افزار (به منظور صحه گذاری نرم افزارهای مختلف علی الخصوص نرم افزارهای پزشکی)
با توجه به سرعت بالای رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات در زمينه تجهيزات، مقوله تجهيزات پزشکی نيز از اين امر مستثنی نبوده و امروزه شاهد كاربرد وسيع نرم افزارهای پزشکی در تجهيزات پزشکی و  فناوری های به روز آنها هستيم. یکی از اصول عملكرد ايمن در تجهيزات پزشکی، اطمينان از عملكرد بهينه و مطمئن نرم افزار اين تجهيزات است، در اين راستا استاندارد IEC62304 به طور خاص به ارزیابی و صحه گذاری نرم افزارهای پزشکی پرداخته است، گروه فناوري اطلاعات و سامانه‌هاي هوشمند با همکاری گروه مهندسی پزشکی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران همگام با استانداردهای به روز تخصصی با راه اندازی آزمایشگاه تخصصی صحه گذاری نرم افزارهای پزشکی علاوه بر ارزیابی نرم افزارهای تجهيزات پزشکی با كلاس خطر C وD كه نقش حیاتی در فرآيند درمان و ایمنی درمان بيماران دارند با مشاوره به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان تجهیزات پزشکی بازوهای علمی این صنعت گردیده اند

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.