با بهره گيري از دانش اعضاي علمي پژوهشكده بـرق و فناوري اطﻼعات در راستاي توسعه تجهيـزات ومديريت حمل و نقل خودرويـي جـاده اي تـنـهـا آزمايشگاه مرجع آزمون تجهيزات خودرويـي كشـور در سازمان پژوهش هاي علمي و صـنـعـتـي ايـران تاسيس گرديد.اين آزمايشگاه به عنوان بازوي علمي سازمان راهداري و پليس راهنمايي و رانندگي نقشي مهم و موثر را ايفا مي كند.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.