بهادر دژاگه، محمد فیروزمند، وحیدرضا نفیسی
ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران، تهران،ایران
2021
افت فشارخون، تقریبا در ۲۰ درصد جلسات همودیالیز رخ می دهدکه می تواند منجر به عوارض خطرناک عروقی و یا حتیمرگ بیماران شود. با توجه به این موضوع، سرعت آبگیری دستگاه همودیالیز از بیمار دیالیزی می بایست به میزانی باشد کهآب گرفته شده از خون، به وسیله آب میان بافتی جبران شود. در غیر این صورت حجم خون کاهش پیدا کرده و بیماردچار افت فشارخون و عوارض ناشی از آن میشود. لذا نظارت همزمان تغییرات حجم نسبی خون و هدایت الکتریکی بدنمی تواند این امکان را فراهم سازد که احتمال افت فشارخون را قبل از اتفاق افتادن آن پیش بینی نمود. برای این منظوردستگاهی طراحی و ساخته شد که با قرار گرفتن در مسیر گردش خون در دستگاه همودیالیز، به کمک سنسور مادون قرمزبا طول موج ۹۲۰ نانومتر تغییرات حجم نسبی خون بیمار و برای هدایت الکتریکی بدن از دستگاه Omron HBF-۳۰۶ قابلثبت و اندازه گیری بود. طبق نتایج کلینیکی ارتباط معنا داری بین فشارخون بیمار در طی فرآیند دیالیز و تغییرات حجمنسبی خون و هدایت الکتریکی بدن برقرار است که به کمک تخمین گر ANFIS امکان تخمین مقدار فشارخون دیاستولیک و سیستولیک بیماران بدون اندازه گیری مستقیم با متوسط دقتی برابر ۹۴ درصد قابل پیش بینی می باشد. لازم به ذکر استکه در این تحقیق مقادیر پارامترهای" تغییرات حجم نسبی خون"و " هدایت الکتریکی بدن" در فواصل زمانی سی دقیقهای برای یازده بیمار در طول دیالیز اندازه گیری شده و به عنوان ورودی های تخمین گر مورد توجه قرار گرفته اند.

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.