اعظم قاسمي، غلامرضا فراهاني،
دانشگاه اروميه، ايران،
2015

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.