بهادر دژاگه؛ محمد فیروزمند و وحیدرضا نفیسی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی تهران، ایران
2017
افت فشار خون ، تقریبا در 20درصد جلسات همودیالیز رخ می دهد که می تواند منجر به عوارض خطرناک عروقی و یا حتی مرگ بیماران شود. با توجه به این موضوع، سرعت آبگیری دستگاه همودیالیز از بیمار دیالیزی می بایست به میزانی باشد که آب گرفته شده از خون، به وسیله آب میان بافتی جبران شود چرا که در غیر این صورت حجم خون فرد کاهش پیدا کرده، بیمار دچار افت فشار خون و عوارض ناشی از آن می شود. لذا نظارت همزمان تغییرات حجم نسبی خون می تواند این امکان را فراهم سازد که احتمال افت فشار خون را قبل از اتفاق افتادن آن پیش بینی نمود . برای این منظور دستگاهی طراحی و ساخته شد که با قرار گرفتن در مسیر گردش خون در دستگاه همودیالیز، به کمک سنسور مادون قرمز با طول موج 920 نانومتر تغییرات حجم نسبی خون بیمار قابل ثبت و اندازه گیری بود. طبق نتایج کلینیکی بدست آمده ارتباط معنا داری بین فشار خون بیمار در طی دیالیز و تغییرات حجم نسبی خون پایش شده برقرار است که بدین ترتیب به کمک تخمین گر ANFIS امکان پیش بینی مقدار فشار خون بیمار بدون اندازه گیری مستقیم قابل پیش بینی بوده و نتایج فشار سیستولیک تخمین زده شده برای بازده بیمار با متوسط دقتی برابر 86 درصد قابل توجه بوده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق مقادیر پارامترهای تغییرات حجم نسبی خون در فواصل زمانی سی دقیقه ای در طول دیالیز اندازه گیری شده و به عنوان ورودی های تخمین گر مورد توجه قرار گرفته اند، در قسمت مقدمه به مروری بر اهمیت و پیشینه تحقیق پرداخته شده است و در بخش روش تحقیق به معرفی روش تخمین گر ANFIS و مزایای این مدل اشاره می شود و در ادامه سیگنال های ورودی و خروجی مقدار فشار خون دیاستولیک و سیستولیک در قسمت مدل پیشگو نشان داده بررسی می شود و در آخر نتایج تحلیلی در قسمت نتیجه گیری به تفصیل ارائه گردیده است.

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.