گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1392
تاریخ خاتمه: 
1393
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
بودجه طرح: 
100000000
هدف اين پژوهش شناسايي و تحليل مؤلفه‌هاي كارافريني و اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات بود كه در سه فاز اصلي با شرح خدمات معين به انجام رسيد. فاز اول پروژه شامل بررسي مباني نظري و ادبيات تحقيق بود كه به بررسي مفاهيم و تعاريف كليدي حوزه مربوط پرداخته و مؤلفه‌ها و سياست‌هاي عمومي توسعه اشتغال و کارآفرینی در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات را مورد بررسي قرار داد. مدل‌هاي توسعه اشتغال و كارافريني به انضمام مطالعه تجربيات 5 كشور پيشرو در حوزه كارافريني و اشتغال در زمينه ICT از جمله مباحثي بود كه در فاز 1 به آن پرداخته شد. در پايان اين بخش چارچوب مفهومي پژوهش ارائه شد كه نشان‌دهنده هشت مؤلفه اصلي اثرگذار بر توسعه اشتغال و كارافريني در حوزه ICT بود. اين هشت مؤلفه عبارت بودند از "حمايت از فناوري و نوآوري در حوزه فاوا"، "سياستگذاري و اجراي برنامه‌هاي توسعه كارآفريني فاوا"، "حمايت از کارآفرينان فاوا"، "توسعه شركت‌هاي كوچك و متوسط فاوا"، "خدمات پشتيباني، فني و  مديريتي در حوزه فاوا"، "ترويج  كارآفريني در حوزه فاوا"، "حمايت مالي در حوزه فاوا" و "توسعه زيرساخت". در فاز دوم به مطالعه مستندات داخلي  و اسناد فرابخشي حوزه فاوا پرداخته شد. در اين بخش برنامه‌های اول تا ‌پنجم توسعه بعد از انقلاب ، سند تحول راهبردي علم و فناوري كشور، مستندات نظام جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات و جايگاه فاوا در سند چشم‌انداز و نقشه جامع علمي كشور مورد بررسي قرار گرفت و  برنامه پيشنهادي دولت يازدهم در حوزه فاوا بررسي شد. فاز سوم مربوط به ارزيابي وضعيت موجود و مطلوب توسعه كارآفريني و اشتغال دربخش فاوا و  و تدوين سياست‌ها و احكام  مربوط بود. شناسايي ضرورت‌ها و الزامات راهبردي كشور جهت توسعه  اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا و تدوين سياست‌هاي توسعه اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا از جمله نتايج اين بخش بود. جامعه آماري پژوهش خبرگان و كارشناسان حوزه فناوري اطلاعات بودند كه به روش نمونه‌گيري هدفمند تعداد 49 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار  پژوهش پرسشنامه بود كه براي ارزیابی سياست‌هاي تدوين‌شده و اولويت‌بندي وضعیت موجود و مطلوب اشتغال و كارافريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور در رابطه با هشت مؤلفه مربوط، تدوين شد. پرسشنامه‌ها بين خبرگان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات توزيع شد و با تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌هاي تكميل شده و بهره‌گيري از نرم‌افزار SPSS وضعيت موجود و مطلوب توسعه كارافريني و اشتغال در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات شناسايي و شاخص‌هاي مربوط اولويت‌بندي شد. اولويت‌بندي سياست‌هاي توسعه اشتغال و كارآفريني در حوزه فاوا و تهيه وتدوين احكام موضوعات كارآفريني و اشتغال در برنامه ششم توسعه كشور از جمله نتايج فاز 3 پژوهش بود كه بر اساس نتايج حاصل، پيشنهاد‌هاي كاربردي براي توسعه مؤلفه‌هاي اشتغال و كارافريني در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ارائه گرديد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.