گروه: 
كارآفرینی و تجاری سازی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
تاریخ شروع: 
1394
تاریخ خاتمه: 
1395
وضعیت: 
خاتمه یافته
محل تامین اعتبار: 
استانداري يزد
بودجه طرح: 
370000000
اعتبار داخلی: 
0
در پروژه "آسيب‌شناسي توسعه استان يزد (با محوريت موضوع منابع انساني)"، سعی شد تا بر مبنای یک روند منظم،  فرايند توسعه و توسعه منابع انسانی، شاخص‌هاي توسعه منابع انساني و به دنبال آن آسیب‌شناسی توسعه منابع انسانی مورد واكاوي قرار گيرد و اسناد بالا دستی، تجارب و گزارش‌های سازمان‌های معتبر بین‌المللی از قبیل سازمان جهانی کار(ILO)، OECD و بانک جهانی (World Bank) موردشناسایی و بهره‌برداری قرار گيرد. بررسي روند آسيب‌شناسي توسعه منابع انساني، معرفي محرک‌های جهانی اثرگذار بر توسعه منابع انسانی و مدل‌هاي آسيب‌شناسي منابع انساني اعم از مدل آسيب‌شناسي توسعه منابع انساني باتي (2014)، آسيب‌‌شناسي توسعه منابع انسانی ترکیه و آسیب‌شناسي توسعه منابع انسانی کاناداي آتلانتيك و معرفي مؤلفه‌ها، ابعاد و شاخص‌هاي آسيب‌شناسي توسعه منابع انساني در هر يك از موارد مذكور، از مباحث مهم مطرح در اين پروژه بود. در ادامه به بررسي مقوله توسعه منابع انساني در اسناد بالادستي جمهوري اسلامي ايران پرداخته شد. تحريم‌ها وآسیب‌شناسی توسعه منابع انساني از دو بعد كمي و كيفي؛ تغییرات اساسی محیط داخلی وخارجی وآسیب‌شناسی توسعه منابع انساني كشور ايران شامل تغييرات اكولوژيكي، جمعيتي، فناوری، اقتصادی، اجتمـــاعي، فرهنگي و آموزشی؛ آسیب‌شناسی توسعه منابع انساني از بعد ساختاری، اقتصادی و اجتماعی بازارکار ايران؛ بهره‌وری منابع انسانی و آسيب‌هاي مرتبط با آن در ایران؛ آسيب عدم هماهنگی منابع انسانی با سایرسرمایه‌ها در ايران و کارآفرینی و توسعه منابع انساني در ايران، از ديگر مواردي است كه در اين پروژه بدان پرداخته شد. روش‌شناسي پژوهش بر اساس دو روش كيفي و كمي، جامعة آماري، روش نمونه‌گیری، ابزار گردآوري داده‌ها و روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها در فصل سوم مفصلاً بحث شد و معرفي شاخص‌هاي آسيب‌شناسي توسعه منابع انساني در 5 بعد اساسي (اجتماعي، اقتصادي، علمي و فناوري، اداري و مديريتي و فرهنگي) و  تفكيك و استخراج شاخص‌هاي كمي و كيفي انجام شد. در فصل چهارم، تحليل‌هاي حاصل از مطالعه آمار، اطلاعات و اسناد و مدارك استان يزد به طور مفصل مورد بحث قرار گرفت، تحليل‌ مصاحبه‌ها و استخراج مفاهيم،  مقوله‌ها و مدل پارادايمي هر يك از مقولات بررسي شد و تحليل‌هاي حاصل از مطالعه كمي و گزارش تحليل‌ها در دو بخش موجود و مطلوب ارائه شد. در ادامه، در قالب فصل پنجم خلاصه و جمع‌بندي نتايج پژوهش را داشتيم و در نهايت در فصل ششم، كاربست اجرايي نتايج پروژه ارائه شد و راهكارهاي استخراج‌شده از تحليل آمارها و اطلاعات حاصله، تحليل مصاحبه‌ها و پرسشنامه‌ها با نتايج حاصل از تحليل تيم تحقيق تجميع و در قالب توصيه‌ها و پيشنهادها به صورت مورد به مورد  ارائه شد.
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.