ارتقاء مرتبه علمی دو نفر از اعضای هیئت علمی سازمان و پژوهشگاه استاندارد

در پنجمین نشست مورخ 12/ 07/ 1401 از دوره نهم هیئت ممیزه سازمان، با رأی اعضاء، دکتر کوروش شیروانی جوزدانی (عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو سازمان) از مرتبه دانشیاری به استادی و خانم دکتر مهرناز امینی فر (عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.