ارتقاء مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیأت علمی سازمان، پژوهشگاه استاندارد و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در سومین نشست مورخ 16/ 09/ 1400 از دوره نهم هیئت ممیزه سازمان، با رأی اعضاء، دکتر زرین نصری (عضو محترم هیئت علمی پژوهشکده فناوریهایی شیمیایی سازمان، دکتر محمد فرجی (عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه استاندارد) و دکتر حسین قرائی گرکانی (عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.