ارتقاء مرتبه علمی چهارنفر از اعضای هیئت علمی سازمان و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

در جلسه مورخ 28/ 06/ 1402 از دوره دهم هیئت ممیزه سازمان، آقایان دکتر اسلام کاشی، دکتر سید مهدی لطیفی و دکتر علیرضا سدرپوشان (اعضای محترم هیئت علمی پژوهشکده فناوریهای شیمیایی سازمان) و دکتر ایمان آریانیان عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء مرتبه یافتند. ضمن عرض تبریک به این بزرگواران، توفیقات روز افزون را برای ایشان آرزومندیم.