وظایف هیات ممیزه

هیاتی است که به موجب ضوابط و مقررات مربوط، مرجع رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد ذیل می‌باشد:
1- صلاحیت علمی عضو جهت ارتقا به مراتب بالاتر*
2- احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی
3- بررسی رکود علمی**
4- حسب درخواست هیات اجرایی جذب سازمان، درخصوص صلاحیت علمی متقاضیان تبدیل وضعیت از:
- پيماني به رسمي آزمايشي
- رسمي آزمايشي به رسمي قطعي اعلام نظر مي نمايد.

 کمیسیون تخصصی:
کمیسیونی است که در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین شده، وظیفه رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضای هیات علمی مبنی بر قابلیت طرح و یا عدم طرح پرونده آنان در هیات ممیزه را برعهده دارد.

* ارتقا مرتبه: عبارت است از کسب مرتبه علمی بالاتر (استادیار، دانشیار و استاد) عضو واجد شرایط، در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی.
 
** رکود علمی: به وضعیتی اطلاق می گردد که عضو شاغل براساس ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی سازمان، در سه سال متوالی شرايط لازم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.