عملکرد هیات ممیزه

دوره هيات مميزه تاريخ شروع مربي به استادياري استادياري به دانشياري دانشياري به استادي احتساب سنوات خدمت
اول آذرماه 1380 - 2 - -
دوم آذرماه 1383 2 3 - -
سوم مهرماه 1386 2 5 1 5
چهارم فروردين ماه 1389 7 5 - 6
پنجم مهرماه 1391 3 5 2 2
ششم دي ماه 1393 2 12 3 1
هفتم اردیبهشت 1396 - 9 3 12
هشتم اردیبهشت 1398 - 10 2 -

 

 

 

دوره هيات مميزه تاريخ شروع تائيد صلاحت جهت
احراز مرتبه علمي
تائيد صلاحيت جهت
ادامه تحصيل
 آزمايشي به رسمي قطعي پيماني به رسمي آزمايشي فرصت مطالعاتي
اول آذرماه 1380 2 - 19 6 1
دوم آذرماه 1383 - 2 12 6 1
سوم مهرماه 1386 1 3 8 10 1