اسامي اعضای هيئت امنا

اعضاي هيئت امناء دوره ششم (حقوقي / حقيقي)
رديف اسامی سمت
1  آقاي دكتر محمد علی زلفی گل  وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيئت امنا
2  آقای دکتر محمد سلیمانی  قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه
3  آقای دکتر غلامرضا خواجه سروی  رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور
4  آقای دکتر علی خیرالدین  رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای سازمان
5  آقاي دكتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و دبیر هیئت امنا
6  آقای دکتر کامران دانشجو  عضو هیئت امنا
7  آقای دکتر سید محسن دهنوی  عضو هیئت امنا
8  آقای دکتر محمد مهدی برادران خلخالی  عضو هیئت امنا
9  آقاي مهندس محسن منصوری  عضو هیئت امنا
10  آقای دکتر عرفان خسرویان  عضو هیئت امنا
11  آقای دکتر بهروز مرادی  عضو هیئت امنا

 

اعضاي کمیسیون دائمی دوره ششم (حقوقي / حقيقي)
ردیف اسامی سمت
1  آقای دکتر علی خیرالدین  رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای سازمان
2  آقای دکتر حسن زمانیان معاون وزیر و رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و دبیر کمیسیون دائمی
3  خانم دکتر زهرا سلطانی  نماینده مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
4  آقاي دكتر غلامرضا خواجه سروی  رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه کشور
5  آقای دکتر رضا سپهوند  عضو كميسيون دائمي
6  آقای دکتر بهمن امانی  عضو كميسيون دائمي
7  آقای دکتر شروین امیری  عضو كميسيون دائمي
8  آقای دکتر مجید مقدم  عضو كميسيون دائمي
9  آقای دکتر اسمعیل پیش بین  عضو کمیسیون دائمی