اسامي اعضای هيئت امنا

اعضاي هيئت امناء دوره پنجم (حقوقي / حقيقي)
رديف نام و نام خانوادگي سمت
1  آقاي دكتر محمد علی زلفی گل  وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيئت امنا
2  آقاي دكتر علیرضا عشوری  رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و دبیر هیئت امنا
3  آقاي دكتر محمد سلیمانی  رئیس مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه 
4  خانم فریبا فهیم یحیایی  معاون امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه كشور
5  خانم دکتر نسرین معظمی  عضو هیئت امنا
6  آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی  عضو هیئت امنا
7  آقاي دكتر سيد احمد معتمدي  عضو هیئت امنا
8  آقای دکتر منصور معظمی  عضو هیئت امنا
9  آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی  عضو هیئت امنا

 

اعضاي کمیسیون دائمی دوره پنجم (حقوقي / حقيقي)
ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1  آقای دکتر علیرضا عشوری  رئيس سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران و دبیر کمیسیون دائمی
2  خانم فریبا فهیم یحیایی  معاون امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور
3  آقاي دكتر شهاب كسكه  معاون مرکز هیئت‌های امناء و هیئت های ممیزه 
4  خانم دكتر نسرين معظمي  عضو كميسيون دائمي
5  آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی  عضو كميسيون دائمي
6  آقاي دکتر عليرضا جهانگيريان  عضو كميسيون دائمي
7  آقاي دكتر رحمت ستوده قره باغ  عضو كميسيون دائمي