اعضای هیئت ممیزه دوره نهم (حقوقی / حقیقی)

الف) موضوع ماده 5 بندهای  «1 و 2» دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه به شماره 190/ 15 مورخ 06/ 01/ 1401 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

محل خدمت

1

آقای دكتر حسن زمانیان

رئيس هيئت مميزه

استاد

زمین شناسی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2

آقای دکتر محمد فیروزمند

دبير هيئت مميزه

دانشیار

مهندسی پزشکی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ب) موضوع ماده 5 بند «3»

1

آقای دكتر محمدعلي اردكاني

عضو حقیقی

استاد

مهندسي هوا و فضا

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

2

آقای دکتر مهرداد آذین

عضو حقیقی

استاد

فراورده­ های بیولوژیک

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

3

آقای دکتر کوروش شیروانی جوزدانی

عضو حقیقی

استاد

مهندسی مواد

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

4

آقای دکتر شروین امیری

عضو حقیقی

استاد

مهندسی برق

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

5

آقای دکتر رضا سپهوند

عضو حقیقی

استاد

مدیریت بازرگانی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

6

آقای دکتر علیرضا زراسوندی

عضو حقیقی

استاد

زمین شناسی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
7

آقای دکتر انور شلماشی

عضو حقیقی

دانشیار

شیمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

8

آقای دکتر مجید جوانمرد داخلی

عضو حقیقی

دانشیار

بهداشت مواد غذایی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

9

خانم دکتر سیده ملیحه صفوی

عضو حقیقی

دانشیار

بیوشیمی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

10 آقای دکتر محمدرضا سنجابی عضو حقیقی دانشیار دامپروری

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

11 آقای دکتر وحیدرضا نفیسی عضو حقیقی دانشیار  مهندسی پزشکی

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

12 آقای دکتر جمال خانی جزنی عضو حقیقی  دانشیار 

مدیریت  

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

ج) موضوع ماده 5 بند «4»

1 آقای دکتر رسول ملک فر عضو حقیقی  استاد فیزیک  دانشگاه تربیت مدرس
2 آقای دکتر احمد شعبانی عضو حقیقی استاد شیمی  دانشگاه شهید بهشتی
3 آقای دکتر محمد مسعود آقامحمد حسین تجریشی  عضو حقیقی استاد مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
4 آقای دکتر حمید امیدوار عضو حقیقی دانشیار  مهندسی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
5 آقای دکتر علی اکبر یوسفی  عضو حقیقی دانشیار  مهندسی شیمی  پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران