آئين نامه داخلي هيات امنا

ماده 1- جلسات عادي هيات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروري، بنا به تقاضاي هريك از اعضا و موافقت رئيس هيات امنا تشكيل مي‌شود.
ماده 2- دعوت براي تشكيل جلسات عادي پس از هماهنگي با رئيس هيات امنا به وسيله دبير هيات به عمل مي‌آيد و دعوت­‌نامه همراه با دستور جلسه، گزارش­‌ها، پيشنهادها و مدارك مربوط، حداقل پانزده روز قبل از تاريخ تشكيل هر جلسه ارسال مي­‌نمايد. در موارد فوق­‌العاده كه امكان رعايت مهلت مذكور نباشد، يك هفته قبل نسبت به ارسال دعوت­‌نامه و دستور جلسه اقدام خواهد شد.
ماده 3- جلسات هيات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور رياست محترم هيات امنا رسميت مي­‌يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورت تساوي آرا، رأي طرفي كه رئيس هيات امنا با آن هم راي بوده است، مصوب تلقي مي­‌شود و راي لازم براي تصويب نبايد از 5 راي كمتر باشد.
ماده 4- دستور جلسات را دبير هيات امنا با تصويب رئيس هيات امنا تعيين خواهد كرد. هر يك از اعضاي هيات امنا مي‌تواند پيشنهاد خود را براي دبير هيات امنا ارسال نمايد تا بر طبق اولويت در دستور كار قرار گيرد.
ماده 5- دبير هيات خلاصه مذاكرات هر جلسه را تهيه نموده و پس از تائيد رئيس هيات، براي اعضا ارسال خواهد كرد.
تبصره 1- صورت­‌جلسات شامل خلاصه مذاكرات و متن مصوبات هيات در دفتري كه بدين منظور تهيه مي­‌شود ثبت و ذيل صفحات دفتر مزبور را رئيس و دبير هيات امنا امضا خواهند نمود.
ماده 6- مصوبات هيات امنا پس از هماهنگي توسط رئيس هيات امنا جهت اجرا ابلاغ مي­‌گردد.
تبصره 2- يك نسخه از مصوبات هيات امنا به دفتر هيات­‌هاي امنا در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و يك نسخه از مصوبات مذكور براي اعضا ارسال مي­‌گردد.
ماده 7- به منظور بررسي كارشناسي و تخصصي موضوعات طرح شده در دستور جلسه هيات امنا كميسيوني تحت عنوان «كميسيون دائمي» طبق دستورالعمل اين آيين نامه تشكيل مي‌شود.
ماده 8- هيات امنا مي­‌تواند در صورت لزوم براي تصويب نهايي مسائل طرح شده موضوع بندهاي ب، ج، د، ماده 7 قانون تشكيل هيات­‌هاي امنا به كميسيون دائمي يا كميسيون­‌هاي منتخب ديگر تفويض اختيار نمايد.
ماده 9- نظر به اينكه بررسي و تنظيم بودجه تفصيلي و همچنين ساختار تشكيلاتي از اهميت ويژه­‌اي برخوردار است لذا كميسيون دائمي با استفاده از نظرات تخصصي و كارشناسي نسبت به بررسي و تصويب بودجه تفصيلي و ساختار تشكيلاتي اقدام و نتيجه را همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع هيات امنا خواهد رساند.
تبصره 3- تصويب اصلاحيه­‌هاي بودجه تفصيلي در قالب مصوبات هيات امنا به عهده كميسيون دايمي خواهد بود.
ماده 10- اعضاي هيات امنا بايد شخصا در جلسات شركت نمايند و چنانچه يكي از اعضا نتواند در جلسه شركت كند مراتب را قبلا به دبير هيات به صورت كتبي اطلاع مي­‌دهد.
تبصره 4- در صورت عدم حضور هر يك از اعضا در دو جلسه متوالي يا سه جلسه غير متوالي عادي كه بدون عذر موجه بوده باشد اقدام لازم ازسوي رئيس هيات امنا به عمل خواهد آمد. تشخيص عذر موجه حسب گزارش دبير هيات امنا با رئيس هيات امنا خواهد بود.