وظايف و اختيارات هيأت امناء

 

‌الف - تصويب آيين‌نامه داخلي.
ب - تصويب سازمان اداري سازمان بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج - بررسي و تصويب بودجه سازمان كه از طرف رييس سازمان پيشنهاد مي‌شود.
‌د - تصويب بودجه تفصيلي سازمان.
ه - تصويب حساب ها و ترازنامه سالانه سازمان.
‌و - تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن.
‌ز - تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي سازمان.
ح - كوشش براي جلب كمك‌­هاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
ط - تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ومعاملاتي كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد.
ي - پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد.
ك - تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني سازمان در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ل - تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق‌التدريس، حق‌الترجمه، حق‌التأليف و نظاير آن.
م - بررسي گزارش سازمان كه از طرف رييس سازمان ارائه مي‌شود.
ن - تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي سازمان كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.