مصوبات هیئت ممیزه

مصوبات دومین نشست مورخ 11/ 08/ 1400 از دوره نهم هیئت ممیزه سازمان :

1- درخصوص مدت زمان طرح مجدد تقاضاي ارتقا مرتبه : 

مقرر گرديد چنانچه پرونده متقاضي ارتقاي مرتبه از سوي هيئت مميزه سازمان حائز شرايط تشخيص داده نشده و نتيجه بررسي اعتراض احتمالي وي نيز به تغيير نظر هيئت مميزه منجر نشود، " حداقل به مدت شش ماه"  از تاريخ آخرين مصوبه هيئت مميزه، امكان ثبت مجدد تقاضاي ارتقاء در دبيرخانه هيئت مميزه را نخواهد داشت.

2- درخصوص دستورالعمل اجرايي و مقررات خاص ماده 3 آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه استاندارد :

پيرو ابلاغ ضوابط و مقررات خاص ارتقاي مرتبه طي نامه شماره 57619/ 15 مورخ 08/ 04/ 1399 مركز هيئت هاي امنا و هيئت هاي مميزه وزارت متبوع و به منظور تكميل دستورالعمل اجرايي ماده 3 آئين نامه ارتقاي مرتبه پژوهشگاه استاندارد ابلاغي از سوي اين سازمان طي نامه شماره 9707152 مورخ 12/ 10/ 1397 "دستورالعمل اجرايي و مقررات خاص ماده 3 آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه استاندارد" به تصويب هيئت مميزه سازمان رسيد و از تاريخ تصويب تا زمان ابلاغ آئين نامه جديد ارتقا مرتبه از سوي مركز هيئت هاي امناي و هيئت هاي مميزه وزارت متبوع، لازم الاجرا مي باشد.