اكبر اميني، مرجان رجبي، سيد محمد زهرايي، فاطمه نوروزيان
فصلنامه سراميك ايران 17 (4) (1400) 53-45
2022
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.