مهرداد فتاح زاده، علي كفلو، ولي االله دشتي زاد
فصلنامه مواد و فناوريهاي پيشرفته، دوره ٧ ،شماره ٣ ،پائيز .٦٥-٥٥ صفحات، ١٣٩٧
2018
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.