علي شانقي، شاهرخ آهنگراني، عليرضا صبور
مجله علمي و پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي، شماره 1، 1390، صفحات 48-37
2011
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.