• ميكروسكوپ نيروی اتمی( Atomic Force Microscopy)
  • آناليز حرارتی  افتراقی تا 1250 درجه سانتيگراد (Differential Scanning Calorimetry )
 
      
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.