آقای دکتر قاسم رمضانپور نرگسی دانشیار پژوهشکده مطالعات فنآوری های نوین با پایان دوره ماموریت خود در سازمان برنامه  بودجه در مقام معاونت مجلس و توسعه مناطق به پژوهشکده  و فعالیت مجدد درعرصه پژوهش و تدریس بازگشت..  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.