دکتر طاهره میرعمادی در جلسه شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ایراد سخنرانی پرداخت
در روز بیست و پنجم دی ماه در جلسه شورای معاونین وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، دکتر طاهره میرعمادی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات به ایراد سخنرانی تحت عنوان نظام نوآوری و مسئله حکمرانی یکپارچه پرداخت . این سخنرانی در قالب یک سلسله سخنرانی در حوزه نظام نوآوری انجام شد که دکتر سروش قاضی نوری و دکتر ابراهیم سوزنچی نیز بخشهای دیگر آن را ارائه دادند. پس از آن،  سخنرانان به پرسشهای حضار پاسخ دادند . در پایان آقای دکتر زلفی گل وزیر محترم به مرکز تحقیقات سیاست علمی و پژوهشکده مطالعات توصیه کرد برنامه یک دوره سخنرانی در حوزه نظام نوآوری را طراحی کنند و به اجرا بگذارند. جلسه در ساعت 6 بعد از ظهر به پایان رسید.  
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.