.
در جلسه مورخ 1400/08/11، هیات ممیزه سازمان ، با ارتقای مرتبه خانم دکتر میرعمادی عضو گروه راهبردها و سیاستهای توسعه فنآوری پژوهشکده مطالعات  فنآوریهای نوین  به مرتبه استادی موافقت به عمل آمد.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.