نگار ارمغان
فصلنامه علمي-پژوهشي مديريت توسعه فناوري، دوره 2 شماره 3، صص 85-108
2015
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.