ﻃﺎﻫﺮه ﻣﯿﺮﻋﻤﺎدي، ﺳﻬﯿﻼ ﺷﮑﺮاﷲ زاده ، زﻫﺮه رﺣﯿﻤﯽ راد
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻋﻤﻮﻣﯽ، دوره 7 ، ﺷﻤﺎره 2 ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1400 ، ﺻﻔﺤﺎت 77-55
2020


ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮي ﺗﻠﻔﯿﻖ دو ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري و ﻧﮕﺮش ﮔﺬار اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتﮔﺬاري ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻋﻤﯿﻖ، ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻔﺎوت و ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﺪاﻣﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﺗﻠﻔﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ و ﺗﺠﻮﯾﺰي اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل 9 ﻻﯾﻪاي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن، ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺮ دو ﻧﮕﺮش را ﺑﺮ روي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﭼﺎﻟﺶ آب در اﯾﺮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﯾﻦ دو ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي ﻧﮕﺮش ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ، در ﺳﻄﺢ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺎده و ﺳﻄﺤﯽ امکان پذیر است.
 
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.