سازمان: 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران-پژوهشکده مطالعات فناوریهای نوین
سخنران: پروفسور امیرعباس علی زمانی 
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
اول آبان ماه 1402 ساعت 10صبح الی 12ظهر
مکان: سالن فارابی- ساختمان شماره 1
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.