گروه: 
گروه زیست فناوری پزشکی و صنایع داروئی
مجری(های) طرح (داخل پژوهشکده): 
ناظر طرح (داخل پژوهشکده): 
دکتر خسرو حسینی پژوه
تاریخ شروع: 
1397
تاریخ خاتمه: 
1400
وضعیت: 
جاری
محل تامین اعتبار: 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
بودجه طرح: 
200 میلیون ریال
نوع کارفرما: 
سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
درصد مشارکت کارفرما: 
100%
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.