Hariri R, Afshar Z, Mahdavi M, Safavi M, Saeedi M, Najafi Z, Sabourian R, Karimpour‐Razkenari E, Edraki N, Moghadam FH, Shafiee A, Khanavi M, Akbarzadeh T.
Arch. Pharm. Chem. Life Sci. 2016;349:915–924.(ISI, 2.04)
2016
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.