Bakherad Z, Safavi M, Fassihi A, Sadeghi-Aliabadi H, Bakherad M, Rastegar H, Saeedi M, Ghasemi JB, Saghaie L, Mahdavi M.
Chem Biodivers. 2019;16:e1800470. (ISI, 1.61)
2019
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.