محمد نوري سپهر،سيمين ناصري، مهناز مظاهري اسدي، خسرو رستمي،محمود شريعت،كاظم ندافي
كومش ،جلد .1380 وتابستان بهار 193- 199صفحات، 4و3 شماره،3
2001
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.