هاشمی ت، همت ج ، صادقی فرد ن
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم دوره بیست و سه، شماره ششم، دی 49
2014

مقدمه: کروم سنسینگ[(QS (sensing Quorum [یک سیستم ارتباط سلول با سلول است که در پاسخ به تراکم جمعیت سلولی به واسطه تولید مولکول های کوچک خود القاگر)AI )فعال می گردد و در تنظیم بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی باکتری ها نقش دارد. بنا بر این، در این مطالعه گونه های جنس کلبسیال از عفونت های ادراری جداسازی و فراوانی ژن luxS در آن ها به عنوان یکی از اجزاء سیستم QS بررسی شد.
مواد و روش ها: در مجموع تعداد 08 جدایه کلبسیال از کشت نمونه های ادرار بیماران مبتال به عفونت ادراری جمع آوری شد. جدایه ها با استفاده از تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند. بررسی حضور ژن luxS با استفاده از روش PCR انجام گرفت. 
یافته های پژوهش: از میان 08 نمونه مورد بررسی، 73 مورد)2/64 درصد( کلبسیال پنومونیه، 64 مورد)28 درصد( کلبسیال اکسی توکا، 64 مورد)28 درصد( کلبسیال موبیلیس، 5 مورد)2/4 درصد( کلبسیال رینواسکلروماتیس و 4 مورد)5/3 درصد( کلبسیال اوزونه شناسایی شد. نتایج PCR نشان داد که ژن luxS در تمام جدایه های مورد مطالعه وجود دارد)688 درصد(.
بحث و نتیجه گیری: یافته های ما نشان داد که ژن luxS دارای شیوع باالیی در بین گونه های کلبسیال است. از آن جا که نقش این ژن در تنظیم فعالیت های فیزیولوژیک باکتری ها از جمله تشکیل بیوفیلم برخی باکتری ها اثبات شده، مطالعات بیشتر ارتباط بیان این ژن و قدرت تشکیل بیوفیلم جدایه های کلبسیال را مطرح می سازد
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.