سعيد ميردامادي، پونه خليل زاده، افسانه رجبي، فرزانه عزیزمحسنی، مسعود فالح پور، محمدرضا بختياري، مهران كياني راد.
مجله علوم دانشگاه تهران،1831 ،جلد 12 ،شماره 1 ،142-188
2003
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.