پریا ابراهیمی وفایی ، جعفر همت
فصلنامه انسان و محیط زیست، شماره 44 ،بهار 79، دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 44 بهار 1397 صفحه 51-61
2018

با توجه به اهمیت پایش تنوع زیستی و مراقبت از آثار تاریخی و باستانی هم چنین مشاهده رشد بعضی از انواع گلسنگ ها بر روی سطوو صخره های روستای تاریخی کندوان، در این تحقیق پوشش گلسنگی سوو سنگی آن روستا مورد بررسی قرار گرفت. منوقه مورد موالعه سوو صخره ای محوطه تاریخی روستای کندوان تعیین شد. پس از نمونه برداری گلسنگ ها از مناطق تعیین شطده مستندسطازی آن هطا صورت گرفت. شناسایی نمونه ها بر اساس کلید شناسایی گلسنگ ها وتوجه به خصوصیات ریخت شناسی، تشریحی و ساختار بستر رویطش انجام گرفت. با توجه به الگوهای پراکنش متفاوت گلسنگی در سوو سنگی روستا تالش شد ارتباط آن با عوامل محیوی و فعالیطت هطای انسانی بررسی گردد. نتایج نشان داد در روستای کندوان بیش از 24 گونطه مختلطگ گلسطنگ بطه عنطوان تنطوع زیسطتی و بیطوفیلم موجطود درسوو صخره ها کلونیزه شده اند. برای اولین بار در اینجا 9 گونه منتخب به عنوان گونه های شایع سوو سنگی ایطن زیسطتگاه معرفطی می گردند که نقش مهمی در تغییر سیمای صخره ها دارند. بر اساس ارزیابی اولیه عوامل اکولوژیکی حاکم بطر روسطتای کنطدوان از جملطه، معماری، آب و هوا و فعالیت های انسانی می توانند تنوع زیستی و توسعه گلسنگ ها را تحت تاثیر قطرار دهنطد. امطا نقطش محطافیتی ویطا تخریب زیستی آن ها بر سنگ ها نیازمند موالعات تکمیلی می باشد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.