فرازمند، عباس، خسرو صدیق بیان، مھناز مظاھري، علیرضا منادي سفیدان، ناصر علي اصغر زاده، ھایده مبین.
نشریھ محیط زیست طبیعی، 1393
2014

خاک هاي آلوده به ترکيبات نفتي معمولا داراي گونه هاي باکتريايي قادر به تجزيه ترکيبات آروماتيک هستند. هيدروکربن هاي آروماتيک پلي سيکليک همانند آنتراسن، نفتالين و فنانترن سمي ترين و سرطانزاترين آلاينده ها بوده و آسيب هاي جدي به محيط زيست و موجودات زنده وارد مي کنند. اين ترکيبات غالبا توسط صنايع پيروشيمي به خاک ها تخليه مي شوند. روش هاي بيولوژيکي با بکار گيري ميکروارگانيسم هاي موثر جدا شده از خاک هاي آلوده نفتي براي پاک سازي اين خاک ها ترجيح داده مي شود. ميکروارگانيسم ها از اين هيدروکربن ها بعنوان منبع کربن و انرژي استفاده کرده و نهايتا توليد آب، CO2 و مواد بي ضرر مي کنند. در اين مطالعه، نمونه هايي از خاک هاي آلوده محوطه پالايشگاه و مجتمع پتروشيمي، ايستگاه هاي پمپ بنزين و گاراژهاي تعمير اتومبيل در شهرتبريز برداشته شدند و سوسپانسيون خاک ها در محيط هاي اختصاصي کشت شده و 100 جدايه بدست آمد. از هيدروکربن هاي آنتراسن، فنانترن و نفتالين به مقدار 1000 ميلي گرم در ليتر به محيط مولرهينتون براث افزوده و جمعيت ثابتي از باکتري هاي فوق بصورت جداگانه اضافه شد و به مدت يک هفته در 28 با دور 130 در دقيقه در انکوباتور نگهداري شد. ميزان تخريب هيدروکربن هاي مذکور با روش اسپکتروفتومتري تعيين گرديد. نهايتا تعداد زيادي از باکتري هاي تجزيه کننده هيدروکربن هاي آروماتيک با قدرت تخريب مختلف بدست آمد، در بين آنها بترتيب 51%، 47%، و 41% از کل جدايه ها داراي قدرت تجزيه بيولوژيکي بيش از 30% ازمواد نفتالين، آنتراسن و فنانترن بودند.با تکثير انبوه و مساعد کردن شرايط رشد، مي توان از اين جدايه هاي موثر در پاک سازي خاک هاي آلوده به هيدروکربن هاي آروماتيک در مناطق آلوده نفتي استفاده کرد.
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.