محمدرضا حسن نيا، فرزانه عزیزمحسنی، وحيد يگانه، سعيد گنجور
مجله علمي شيالت ايران. 1832 ،سال پانزدهم، شماره 4 ،81 -11
2006
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.