• آزمايشگاه­ زيست‌فناوري ميكروبي
  •  آزمايشگاه­ زيست‌فناوري سلولي
  • آزمايشگاه­ زيست‌فناوري غذايي
  • آزمايشگاه­ زيست‌فناوري محيط زيست
  • آزمايشگاه زيست‌فناوري مولكولي
  • آزمايشگاه تحقیقات و آزمون مالچ­های زیستی
 

©  تمامی حقوق متعلق به سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران می باشد.